Villkor

AGITURA IT ANVÄNDARVILLKOR

Agitura IT (hädanefter ”Agitura IT”, ”oss”, ”vår” eller ”vi”) erbjuder ett journalsystem (”Agitura Journalsom ger dig (hädanefter, och utbytbart, ”du” eller ”Abonnenten”) tillgång till användning av journalsystemet samt lagring av dina kunders journaler i molnet . Genom att registrera dig för en gratis provperiod ingår du ett bindande avtal med Agitura IT och accepterar och åtar dig att följa dessa användarvillkor. Du godkänner därigenom även att Agitura IT får behandla dina personuppgifter i enlighet med Agitura ITs Integritetspolicy, se mer information på Agitura.se/gdpr

Dessa användarvillkor beskriver de förhållanden under vilka Agitura Journal görs tillgänglig till dig. För att nyttja Agitura Journal krävs att användarvillkoren godkänns och accepteras. Genom att du accepterar användarvillkoren godkänner och accepterar du att Agitura IT har rätt att avsluta eller pausa din åtkomst till Agitura Journal, när som helst utan föregående varning, ifall du underlåtit att följa dessa användarvillkor i något avseende. Om du inte godkänner villkoren (såsom de definieras nedan) får du inte använda Agitura Journal eller ha tillgång till eller konsumera innehållet som Agitura IT tillhandahåller.

Dessa användarvillkor, Agitura ITs Integritetspolicy och andra tilläggsvillkor från Agitura IT benämns hädanefter gemensamt som ”Villkoren”.

Den aktuella versionen av dessa användarvillkor finns tillgänglig på Agitura ITs hemsida.

1.Åldersgräns och kontoberättigande

1.1

För att vara berättigad att ingå avtal med Agitura IT och skapa ett konto eller starta ett abonnemang hos Agitura IT måste du

a) vara minst 18 år gammal och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal enligt lagen i det land där Agitura Journal görs tillgänglig för dig.

b) vara bosatt i det land där Agitura Journal görs tillgänglig för dig och

c) godkänna att bli bunden av Villkoren.

1.2

Du måste också förse Agitura IT med korrekt information om dig själv vid registreringen av ett konto hos oss, inklusive kontaktinformation till dig.

2.Agitura Journal

2.1

Agitura IT tillhandahåller ett Windowsbaserat journalsystem där all lagring av dina uppgifter lagras i Microsoft Azures databaser.

2.2

För att kunna nyttja Agitura Journal måste du använda en internetuppkopplad enhet som är kompatibel med Agitura ITs tekniska krav. För en fullständig och uppdaterad lista över de tekniska kraven, vänligen besök Agitura ITs hemsida. Agitura IT förbehåller sig dock rätten att, från tid till annan, ändra de tekniska kraven för att nyttja Agitura Journal. Agitura IT kommer att göra sitt yttersta för att meddela dig, via e-mail, om alla ändringar som kan komma att begränsa din tekniska möjlighet att nyttja Agitura Journal.

3.Abonnemangsformer

3.1

Agitura IT förbehåller sig rätten att ensamt besluta om att erbjuda Agitura Journal via olika typer av abonnemangsformer.

3.2

Agitura IT förbehåller sig rätten att ensamt besluta om att addera nya abonnemangsformer, ta bort existerande abonnemangsformer eller att ändra egenskaper eller funktionaliteterna i sådana abonnemangsformer från tid till annan.

3.3

För aktuell information om priser och vilka typer av abonnemangsformer som erbjuds hänvisas till Agitura ITs hemsida. Där finns även en presentation av de för närvarande tillgängliga abonnemangsformerna som erbjuds och de tillhörande tilläggsvillkoren.

4. Gratis provperiod

4.1

Ditt abonnemang kan i vissa fall inledas med en gratis provperiod (”Provperiod”). Provperioden pågår under en (1) månad eller så länge som specificerats vid tidpunkten för din registrering och är avsedd att ge användare en möjlighet att testa Agitura Journal.

4.2.

När du registrerar dig för en Provperiod godkänner du samtidigt att du automatiskt övergår till ett månadsabonnemang när tiden för Provperioden löper ut, såvida du inte före Provperiodens sista dag avslutar abonnemanget. Avslutar du ditt abonnemang före Provperiodens sista dag, kommer du inte debiteras och ditt abonnemang kommer att avslutas.

4.3

Om du erbjuds en gratis Provperiod är det Agitura ITs avsikt att erbjuda dig denna Provperiod endast en gång. Därför kan användare som redan utnyttjat ett erbjudande om Provperiod komma att hindras från att nyttja fler Provperioder. Agitura IT avgöra själv vem som har rätt att nyttja ett erbjudande om Provperiod och Agitura IT kan begränsa vem som får sådan rätt i syfte att förhindra missbruk och/eller överträdelse av Villkoren.

O

5. Priser och betalningar

6.1 Abonnemang betalas halvårsvis fram till dess att abonnemanget avslutas.  Fakturor skickas ut i 1/1, 1/4, 1/7 och 1/10 varje år) Den första debiterade abonnemangsmånaden debiteras utifrån antal kvarvarande dagar i månaden. Om den första perioden inte sträcker sig över ett helt kvartal, så faktureras del av kvartal på kommande kvartal T.ex. om abbonemang påbörjas (efter testmånad) 1/3 så kommer första fakturan att skickas ut 1/4 och då inkludera mars, april, maj och juni månad.

5.3.

Priser på Agitura ITs webbsida är exklusive moms.

5.4.

Agitura IT förbehåller sig rätten att stänga ned din tillgång till Agitura Journal vid utebliven eller sen betalning. Om det sker kan du återaktivera tillgången till Agitura Journal genom att betala din faktura och kontakta agitura@gmail.com

6.Ångerrätt under ångerrättsperioden

6.1.

En abonnent av Agitura Journal har fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, oaktat val av abonnemangsform. Ångerrätten gäller från dagen när du tecknade dig för ett abonnemang. Om Du vill avsluta Agitura Journal under ångerrättsperioden rekommenderar vi att du meddelar oss via agitura@gmail.com.

7. .Immateriella rättigheter

7.1.

Agitura Journal och innehållet i Agitura Journal är Agitura ITs och omfattar upphovsrättsligt skyddad egendom och alla , kännetecken, namn, utstyrselmärken och andra immateriella rättigheter i Agitura Journal eller i dess innehåll, ägs av Agitura IT,. Med undantag för när vi skriftligt överenskommits om annat, får ingen del av Agitura Journal eller dess innehåll användas och/eller nyttjas på andra sätt än vad som föreskrivs i Villkoren. Oavsett om du äger plattformarna på vilka du tar del av Agitura Journal när den görs tillgänglig för dig, äger Agitura IT Agitura Journal och alla immateriella rättigheter kopplade till Agitura Journal. Vi överlåter inga rättigheter eller något ägande i Agitura Journal till dig, varken helt eller delvis. Inte heller överlåter vi rättigheter i eller ägande i någon eller några delar av innehållet som görs tillgängligt för dig genom Agitura Journal.

8.Innehåll och mjukvarulicens

8.1

Som Abonnent av Agitura Journal förbinder du dig, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto, att inte; (1) vidaresända, kringgå eller inaktivera något skyddssystem för innehållet eller för teknologi för hantering av digitala rättigheter i Agitura Journal; (2) dekompilera, undersöka, ta isär eller på annat sätt överföra Agitura Journal till läsbar form, såvida det inte är uttryckligen tillåtet under tvingande lag; (3) avlägsna identifikations-, upphovsrätts- eller ägandenotiser; (4) tillgängliggöra eller använda Agitura Journal på ett olagligt eller annars otillåtet sätt eller på sätt som kan tolkas som att det finns ett samband mellan vår tjänst, våra produkter och varumärken.

9.Tredjepartsinnehåll och länkar

9.1.

Förekomsten av externa hyperlänkar och/eller andra komponenter genererade av tredje part och som görs tillgängliga genom Agitura Journal, Agitura ITs webbsida tillhandahållna av Agitura IT både inom och utom Agitura Journal, innebär inte ett erkännande från Agitura IT och/eller dess koncernbolag av åsikter eller andra ställningstaganden som tredje part yttrar på eller utanför deras webbsidor och sociala medieplattformar. Agitura IT varken verifierar, garanterar eller tar ansvar för riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten av innehållet tillgängligt på dessa tredjepartssidor. Agitura IT är heller inte ansvarig för kvaliteten eller leveransen av några produkter eller tjänster erbjudna, tillgängliggjorda, mottagna eller marknadsförda på sådana tredje parters webbsidor, sociala medier eller kanaler. Agitura IT är därför inte ansvarig för innehåll som tillhandahålls på tredje parts webbsida, sociala medier eller kanaler i övrigt och Agitura IT är under inga omständigheter ansvariga för direkt, indirekt eller annan skada som uppstått genom oaktsamhet, passivitet, avtalsbrott, förtal, upphovsrättsintrång eller intrång i andra immateriella rättigheter, orsakat av framställning, distribuering eller nyttjande av information eller innehåll från tredje parts webbsidor, sociala medier eller kanaler i övrigt.

9.2.

Agitura Journal kan komma att integrera, integreras med eller tillhandahållas i samband med tredje parts tjänster eller innehåll. Agitura IT kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster eller deras innehåll. Du rekommenderas att noggrant läsa igenom eventuella avtal, villkor och integritetspolicys som avser sådana tredje parters tjänster och/eller deras innehåll.

10.Löptid och uppsägning

10.1.

Agitura Journal löper månadsvis från det att du startat ett konto hos Agitura IT och påbörjat ett abonnemang under en abonnemangsform med kvartalsvis betalning eller startat en gratis provperiod fram till dess att Agitura Journal avslutas av dig eller Agitura IT. Det innebär att Agitura IT har rätt att debitera dig för nästkommande månader i enlighet med Villkoren och den gällande abonnemangsformen.

10.2.

När abonnemanget övergått i löpande månadsdebitering måste du säga upp Agitura Journal senast den sista dagen i månaden, annars löper prenumerationen vidare och du debiteras för ytterligare en månad innan den avslutas.

10.3.

För att säga upp Agitura Journal, skicka ett mail till agitura@gmail.com. Du kan också säga upp Agitura Journal genom att kontakta oss på annat sätt.

11.Agitura ITs rättigheter och åtaganden

11.1

Som del av tillhandahållandet av Agitura Journal kan Agitura IT komma att kontakta dig via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post, sociala medier eller direkt genom Agitura Journal i syfte att kommunicera kring funktioner (inklusive påminnelse om att ditt betalkort löper ut) eller innehållet i Agitura Journal. Där detta gäller kan Agitura IT också komma att, såvida du inte avböjt sådan kontakt, kontakta dig via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt genom Agitura Journal avseende erbjudanden eller liknande aktiviteter, produkter och event som är kopplade till Agitura Journal.

11.3.

All kommunikation mellan Agitura IT och Abonnenten ska ske i enlighet med Agitura ITs Integritetspolicy.

11.4

Agitura IT ansvarar inte för eventuella störningar i hos din internetleverantör. Agitura IT ansvarar heller inte för att din internetleverantör levererar en hastighet på internet som inte är tillräckligt snabbt för att Agitura Journal ska fungera optimalt.

12.5

Agitura Journal finns tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Agitura IT ger dock inga garantier för att Agitura Journal alltid är fri från fel eller avbrott. För det fall det uppstår brister eller avbrott i Agitura Journal ska Agitura IT ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga.

11.6.

Agitura IT äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part. Vidare har Agitura IT rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren. Förändringar som kan påverka hanteringen av dina personuppgifter ska vidtas i enlighet med Agitura ITs Integritetspolicy.

12.Abonnentens åtaganden och rättigheter

12.1

Du bekräftar och accepterar att din åtkomst till och användning av Agitura Journal ska följa Villkoren. Du bekräftar och accepterar vidare att detta gäller för alla som du ger åtkomst till Agitura Journal till via ditt konto. Du får endast ge åtkomst till en annan användare i överensstämmelse med Villkoren.

12.2

Du ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att personuppgifter, särskilt e-postadressen, är korrekt. Du ansvarar för att uppdatera sådan information om den ändras, särskilt din e-postadress. E-post som Agitura IT sänder till din e-postadress ska anses ha kommit dig tillhanda inom två (2) dagar från avsändandet.

12.3

Du är ansvarig för att inneha kontroll över ditt konto, förhindra otillbörlig tillgång till Agitura Journal, och förbinder dig att inte avslöja ditt lösenord eller andra personliga detaljer avseende ditt konto under den tid du har ett abonnemang hos Agitura IT. Detta gäller särskilt licensnyckel och inloggningsuppgifter som du erhåller vid uppstart av Agitura Journal. Du ansvarar för att förhindra otillbörig åtkomst av licensnyckeln och inloggninsuppgifter.

12.4

Abonnenten är ansvariga för att själva uppdatera mjukvaran till senaste versionen, i samband med att den släpps.

13.Avtalspart

13.1.

Agitura Journal erbjuds och tillhandahålls under dessa villkor av Agitura AB registrerat i Sverige. För att kontakta oss eller vår kundtjänst ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till agitura@gmail.com.

Agitura AB. Organisationsnummer: 559247-7383

14. GDPR

14.1
För att värna om individens integritet så är det viktigt att både Agitura IT och abbonenten följer lagstiftningen i GDPR.

14.2

Agitura IT har ett personuppgiftsbiträdeavtal tecknat med databasleverantören Azure där Agitura IT är personuppgiftsansvarit och Microsoft har rollen som personuppgiftsbiträde. Enligt samma princip skall Agitura IT och abbonenten ingå avtal men då mer rollfördelningen att Agitura IT är personuppgiftsbiträde och abbonenten är personuppgiftsansvarig.

14.3

Abbonenten ska i egenskap av personuppgiftsansvarig uppfylla de krav som dataskyddsförordningen (GDPR) uppställer. Det åligger därmed Kunden att ha en rättslig grund för alla personuppgifter som behandlas, samt att behandla personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningens principer.

14.4

Det åligger abbonenten att ladda ner gällande personuppgiftsbiträdeavtal från www.agitura.se, signera avtalet och returnera det till oss.

15. Övrigt

15.1.

Vid tvist mellan Agitura IT och Abonnenten ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

15.2

Härutöver tillhandahåller EU-kommissionen en webbsida för tvistelösning online, ämnad att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa deras tvister utanför domstol, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15.3. Friskrivningsklausiul och användarbegränsning

FRISKRIVNINGSKLAUSUL.
SÅ LÅNGT DET TILLÅTS UNDER GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLHANDAHÅLLS AGITURA ITs PROGRAM OCH TJÄNSTER I BEFINTLIGT SKICK, MED EVENTUELLA FELAKTIGHETER OCH UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. ABBONENTEN BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER, SÅ LÅNGT DET TILLÅTS INOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING, ATT ANVÄNDNINGEN AV AGITURA JOURNAL SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN VAD GÄLLER TILLFREDSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, KORREKTHET OCH BEMÖDANDE LIGGER HOS DIG. AGITURA IT FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIÅTAGANDEN VAD GÄLLER PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN AGITURA IT VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, TILL EXEMPEL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VAD GÄLLER SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL, KORREKTHET, OSTÖRD BESITTNING OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. AGITURA IT GER INGA GARANTIER MOT STÖRNINGAR VID ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN AGITURA IT FÖR ATT PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN LOGITECH MOTSVARAR DINA KRAV, FÖR ATT NYTTJANDET AV PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN AGITURA IT KOMMER ATT SKE UTAN AVBROTT ELLER PROBLEM, ELLER FÖR ATT EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER FRÅN AGITURA IT KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. AGITURA JOURNAL ANSVARAR EJ FÖR EVENTUELL DATAFÖRLUST SOM BEROR PÅ TREDJE PARTS HANTERNG AV DATALAGRING I MOLNET.

ANSVARSBEGRÄNSNING.
UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KAN AGITURA IT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA KOSTNADER FÖR VINSTBORTFALL, FÖRLORAD INFORMATION ELLER DATA ELLER ANDRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÄRLEDAS TILL FÖRSÄLJNING, LICENSIERING, ANVÄNDNING ELLER FÖRHINDRAD ANVÄNDNING AV NÅGON AV AGITURA ITS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER OAVSETT HUR DE HAR UPPKOMMIT OCH OAVSETT SKADESTÅNDSTYP (AVTALSBROTT, KRÄNKNING ELLER ANNAT) ÄVEN OM AGITURA IT HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. AGITURA IT ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET ÖVERSTIGER ALDRIG DEN URSPRUNGLIGA KOSTNADEN SOM ERLAGTS FÖR PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN I FRÅGA. ABBONENTEN ANSVARAR SJÄLV FÖR ATT KONTROLLERA RIKTIGHETEN I SINA JOURNALER OCH AGITURA IT ANSVARAR EJ FÖR EVENTUELLA FELAKTIGHETER SOM KAN UPPSTÅ VID INLÄSNING AV DATA FRÅN TREDJE PART (TEX JORDBRUKSVERKET ELLER LÄKEMEDELSVERKET)

Senast uppdaterad 24/8 2019